Dlaczego odchodzisz?

Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów” [dalej: OWU] mają zastosowanie do stosunków pomiędzy Tomaszem Żygadło, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SoftWizard Tomasz Żygadło z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Międzyzdrojskiej 20 lok. 1, 54-316 Wrocław, NIP 8942817633, REGON 020093693 [dalej: Vendoria], któremu przysługują prawa do Platformy a Konsumentami. Niniejsze OWU nie mają zastosowania do stosunków pomiędzy Vendoria a przedsiębiorcami – w tych stosunkach zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.

Definicje

Oferta: asortyment produktów oferowanych przez poszczególne Sklepy, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Vendoria (Platformy)

Zamówienie: oświadczenie woli składane Sklepowi przez Konsumenta za pośrednictwem Vendoria (Platformy) na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.

Konsument: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie Sklepowi za pośrednictwem Vendoria, a konkretniej Platformy.

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem a Sklepem na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

Platforma: witryny internetowe, aplikacje mobilne, usługi elektroniczne lub komunikacja elektroniczna, portale społecznościowe, narzędzia lub wszelkie witryny internetowe dotyczące poszczególnych osób, partnerów biznesowych, kontrahentów, miasta bądź obszaru, które odnoszą się do niniejszych OWU.

Sklep: podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w szczególności w zakresie sprzedaży, korzystający z usług świadczonych przez Vendoria na podstawie odrębnych umów i porozumień, portal aukcyjny, zakupy grupowe, portal ofertowy lub sklep internetowy. Jest to podmiot odrębny od Vendoria.

Dane Sklepu: informacje dotyczące Sklepu, w tym, między innymi, dane rejestrowe i kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów, ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy oraz minimalne kwoty zamówienia.

Usługi: czynności oferowane Konsumentowi przez Vendoria za pośrednictwem Platformy (lub poprzez komunikację elektroniczną), w tym w szczególności: publikacja Oferty, ułatwienie/pośredniczenie przy zawieraniu Umów w tym przekazywanie Zamówień do właściwego Sklepu, umożliwienie dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych Sklepów oraz ich wyświetlania, umożliwienie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, uiszczania online - opłat tytułem realizacji Umów na rzecz Sklepów [obsługa płatności].

Konto: personalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.vendoria.pl oraz po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Vendoria, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty oferowane przez poszczególne Sklepy.

Systemy Płatności Online: płatności możliwe są za pośrednictwem systemów płatności online.

Dane Vendoria

SoftWizard Tomasz Żygadło z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Międzyzdrojskiej 20 lok. 1, 54-316 Wrocław, NIP 8942817633, REGON 020093693 adres e-mail: kontakt@softwizard.pl. Strona WWW znajduje się tutaj: www.vendoria.p

Zastosowanie i Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Vendoria, za które to ponosi ona odpowiedzialność. Vendoria informuje, iż korzystanie z Platformy przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Vendoria nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
 2. Vendoria nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Vendoria, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Vendoria na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.

Korzystanie z Platformy możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego OWU i Polityki Prywatności dostępnej za stronie www.vendoria.pl. Konsumenci, którzy nie akceptują niniejszego OWU lub Polityki Prywatności lub z jakiegokolwiek powodu zostali wykluczeni przez Administratora Portalu Vendoria, nie mogą korzystać z Platformy ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Vendoria.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Platformy Konsument może zgłaszać poprzez formularz dostępny w zakładce Zgłoś sugestię" lub "Kontakt". Vendoria nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej."

Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. następnego, jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego urządzenia, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Vendoria jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zdaniu poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek.

Usługi oraz możliwość korzystania z Platformy nie są dostarczane wraz z komputerem ani innym niezbędnym sprzętem umożliwiającym korzystanie z tych usług. Aby korzystać z Platformy lub Usług, Konsument musi mieć połączenie z Internetem oraz dostęp do odpowiednich łączy telekomunikacyjnych. Vendoria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty połączeń telefonicznych, połączeń telekomunikacyjnych ani za inne koszty, które Konsument może ponieść.

W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Konsumenta obsługi cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz obsługi Java Script.

W celu skorzystania z Usług Konsument powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym Vendoria:

 1. niezbędny jest dostęp do sieci Internet,
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.

przeglądarka internetowa: np Internet Explorer, Mozilla, Chrome akceptująsa pliki Cookies.

Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Vendoria. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Vendoria na jakąkolwiek szkodę majątkową.

Vendoria będzie w pełni współpracować z organami nadzorującymi przestrzeganie prawa, a także zastosuje się do zarządzenia sądowego w kwestii ujawnienia tożsamości bądź miejsca przebywania każdej osoby, która dopuści się naruszeń określonych w niniejszych OWU, w tym naruszenia prawa.

Jeśli Platforma zawiera łącza do witryn oraz zasobów dostarczonych przez strony trzecie, to łącza te zostały zapewnione wyłącznie w celach informacyjnych. Vendoria nie ma kontroli nad zawartością tych łączy i produktami oferowanymi w ich ramach i nie ponosi za nie odpowiedzialności (odnosi się to także do portali społecznościowych takich jak Facebook). Vendoria nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z takich łączy. Konsument odwiedza witrynę zewnętrzną, do której łącze znajduje się na Platformie, wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Nie jest dozwolone korzystanie z oprogramowania typu robot, spider, offline reader czy innych aplikacji do przeszukiwania/odzyskiwania stron ani żadnych urządzeń, narzędzi czy procesów — zarówno automatycznych, jak i ręcznych — służących do odzyskiwania, indeksowania czy eksploracji danych z Platformy, technik „scrapingu” i innych podobnych technik.

Vendoria zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Konsumentowi czasowo lub definitywnie korzystania z Platformy i Usług (lub ich określonej części).

Vendoria może przesyłać Konsumentom wiadomości e-mail o charakterze administracyjnym lub promocyjnym, informacje dotyczące aktywności i zakupów, a także aktualizacje dotyczące Usług oraz oferty promocyjne. Z otrzymywania wiadomości promocyjnych można zrezygnować w dowolnej chwili, klikając łącze do anulowania subskrypcji znajdujące się u dołu każdej takiej wiadomości e-mail.

Niedozwolone jest podawanie przez Konsumenta nieprawdziwych danych, w tym fałszywego imienia i nazwiska, adresu i danych kontaktowych, nielegalne korzystanie z numerów karty kredytowej/debetowej, próba obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próba uzyskania dostępu do danych dla tej osoby nieprzeznaczonych, testowanie zabezpieczeń innych sieci (np. sprawdzanie otwartych portów), wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym wysyłanie „wiadomości-śmieci” lub innych materiałów reklamowych do osób, które sobie tego nie życzą.

Niedozwolone jest korzystanie przez Konsumenta lub zezwalanie innym osobom na korzystanie z Usług lub Platformy m.in. w celu przesyłania, wysyłania lub odbierania materiałów i treści, które niosą ze sobą zagrożenia techniczne (w tym wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, szkodliwych elementów, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania, szkodliwych danych lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogą przerywać albo zakłócać działanie funkcji oprogramowania lub sprzętu komputerowego, uszkodzić je albo w inny sposób przyczynić się do ich utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub ograniczenia ich działania).

Rejestracja i Konta

 1. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.vendoria.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, ważnego adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany na podany przez niego adres e-mail. Po aktywacji konta dla Konsumenta tworzony jest dedykowany mu indywidualny adres e-mail na domenie @vendoria.pl, służący do dalszej komunikacji z Vendoria w celu świadczenia Usług oraz ze Sklepami. Powiadomienia o korespondencji kierowanej na adres @vendoria.pl Konsument otrzymywać będzie na adres e-mail podany przy rejestracji. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
 2. Wszystkie Konta muszą być rejestrowane z użyciem ważnego adresu e-mail, z którego Konsument regularnie korzysta. Konta utworzone z wykorzystaniem adresu e-mail kogoś innego lub tymczasowych adresów e-mail mogą zostać usunięte bez powiadomienia. Jeśli Vendoria będzie podejrzewać, że Konsument korzysta z nieważnego adresu e-mail, może poprosić go o ponowne uwierzytelnienie swojego Konta.
 3. Podczas rejestracji Konsument zostanie poproszony o podanie hasła. Hasło musi być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania skrzynki e-mail Konsumenta przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie poinformować Vendoria o tym fakcie. Vendoria nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których osoba, której ujawniono hasło, skorzysta z Usług i z Platformy (i/lub przeprowadzi transakcje za ich pośrednictwem). Konsument ponosi całkowitą odpowiedzialność w przypadku niezachowania hasła w tajemnicy.
 4. Konsument zapewnia, że wszystkie informacje podane podczas Rejestracji oraz zgromadzone na Koncie są prawdziwe, kompletne i dokładne oraz że niezwłocznie powiadomi Vendoria o wszelkich zmianach dotyczących tych informacji poprzez zaktualizowanie szczegółowych informacji w Koncie.
 5. Konsument ma prawo korzystać z Konta typu Premium, które dostępne jest po jego opłaceniu. Uzyskanie Konta typu Premium odbywa się poprzez dokonanie płatności przelewem lub wysłanie wiadomości sms na odpowiedni numer prezentowany na stronie przed wyborem tej formy uzyskania dostępu do Konta typu Premium.
 6. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres: ul. Międzyzdrojska 20/1 Wrocław, za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@softwizard.pl. lub też formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.vendoria.pl/kontakt. Po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Vendoria.
 7. Vendoria ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszych OWU, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen poszczególnych Sklepów, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w art. 10 też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego - jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Vendoria w tym zakresie terminu - nie krótszego niż 7 dni.
 8. Vendoria dochowa starań, aby umożliwić Konsumentom nieprzerwany dostęp do Usług oraz Platformy, jednak od czasu do czasu może on zostać zawieszony, ograniczony lub przerwany. Dostęp do Platformy i (lub) Usług ze względu na naprawy, działania konserwacyjne bądź wprowadzanie nowych udogodnień czy usług. Vendoria zastrzega sobie również prawo do zablokowania dostępu do materiałów, które w jej opinii mogą przyczynić się do naruszenia dowolnej części niniejszych OWU, jak również do edytowania bądź usunięcia takich materiałów.

Reklamy

Reklamy mogą być dostarczane w imieniu Vendoria przez podmioty zewnętrzne poprzez umieszczenie bądź odczytanie pliku cookie w przeglądarce. Informacje dotyczące takich działań znajdują się w odrębnych dokumentach: Polityce cookies oraz Polityce prywatności.

Oferta

 1. Vendoria publikuje Ofertę w imieniu i na rzecz Sklepu w Platformie, zgodnie z Danymi przekazanymi przez Sklep.
 2. Vendoria prezentuje Dane Sklepu w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.

Umowa

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sklepem, którego Oferta zamieszczona jest na Platformie, a Konsumetem i następuje to w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy a w przypadku użytkowników zarejestrowanych – na dedykowany adres mailowy na domenie vendoria.pl.
 2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Sklep wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Vendoria lub Sklepowi.
 3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Sklepu, jak i Vendoria, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 4. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru. Czas realizacji Zamówienia oraz termin dostawy ustalany jest przez Sklep. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Vendoria.
 5. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i we wskazanym czasie do miejsca wskazanego Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub na Platformie.

Odstąpienie od Umowy

Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji (po złożeniu Zamówienia i wyborze przez Konsumenta sposobu płatności i dostawy, ale przed wysłaniem towaru do Konsumenta) jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Vendoria wskazuje Konsumentowi, że Sklep jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

 1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy;
 2. dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty;
 3. w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Sklep lub Vendoria;
 4. przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy;
 5. jeśli Konsument nie opłacił zakupu i przesyłki;
 6. w przypadkach przewidziannych regulaminem Sklepu.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się jako niezawartą. Sklep dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W tym celu Konsument zobowiązany jest do podania na formularzu odstąpienia, danych niezbędnych do zwrotu płatności w szczególności numeru rachunku bankowego.

W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Vendoria jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.

Vendoria jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Vendoria Zamówienia już opłaconego, Vendoria przeleje wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Vendoria jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

Vendoria informuje, iż zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentom, którzy zawarli umowę na odległość, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towarów bez podawania przyczyny.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje w wypadkach:

 1. Umowy, której przedmiotem jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. Umowy, której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. Umowy, której przedmiotem jest towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 5. Umowy, której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
 6. Umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Konsument powinien poinformować Sklep o odstąpieniu. Zalecane jest wysłanie jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. Następnie Konsument powinien bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, na własny koszt odesłać towar Sklepowi.

Vendoria informuje, iż w razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sklep powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy towarów wybranego przez Konsumenta oraz kosztów zwrotu towarów Sklepowi). Zwrot płatności nastąpić może w tej samej formie, w której Konsument dokonał płatności, bądź w innej formie wybranej przez Konsumenta.

Płatność

 1. W momencie zawarcia Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Sklepu/Sklepów ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w potwierdzeniu Zamówieniu cena, stanowi całkowitą cenę, jaką Konsument zobowiązany będzie zapłacić, wraz z prowizjami należnym podatkiem oraz ewentualnym kosztem dostawy. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami, nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument wywiązuje się ze wskazanego w zdaniu pierwszym obowiązku poprzez skorzystanie z Platformy Systemów Płatności Online. Dostępność innych sposobów zapłaty jest uzależniona od indywidualnych ustaleń, poczynionych pomiędzy Vendoria a danym Sklepem. Konsument jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Platformie podczas składania Zamówienia lub przy potwierdzeniu przez Vendoria jego realizacji i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszych OWU (częściowy) zwrot płatności online jest możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji pozostałej części tego Zamówienia przez Konsumenta. Zwrot jest dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
 3. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 8 ust. 5 niniejszych OWU zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 5 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia. Zwrot jest dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
 4. Sklep upoważnił Vendoria do pobierania na jej rachunek płatności online dokonywanych przez Konsumentów.
 5. Vendoria umożliwia Konsumentom dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu Blue Media. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Jeśli Konsument wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Blue Media S.A. celem dokonania płatności za zamówienie.
 7. Dostępne formy płatności: karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. MasterCard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

Zasady Zamieszczania Treści na Platformie przez Konsumentów

 1. Vendoria umożliwia Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególne Sklepy w szczególności poprzez możliwość wystawiania komentarzy na Platformie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Konsumentów oceny nie będą publikowane.
 3. Vendoria jest upoważniona, lecz nie zobowiązana, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Platformy. Oceny ujawniane są w ciągu 7 dni. Vendoria ma możliwość usuwania wystawionych ocen.
 4. Konsument zamieszcza oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Vendoria zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Konsumenta oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Vendoria umożliwia Konsumentom również przesyłanie opinii, porad, komentarzy, wiadomości, udziału w dyskusjach i ankietach oraz przesyłania innych komunikatów, a także plików, obrazów, zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych, utworów muzycznych i innych treści.
 7. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  1. informacji naruszających jakiekolwiek dobra Vendoria lub osób trzecich;
  2. mogą stworzyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy, między innymi wirusów i ataków SQL injection;
  3. innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, faszyzmu, homofobii czy też propagujących przemoc lub obrażających uczucia religijne;
  4. zawierających odnośniki do innych serwisów porównujących ceny, pasaży handlowych i innych witryn internetowych prezentujących Oferty z innego Portalu;
  5. zawierających odnośniki do informacji zabronionych przez OWU.
 8. Treści zamieszczane przez Konsumenta mają charakter publiczny. Dowolne osoby (bez względu na to, czy korzystają z Usług) mogą wyświetlać je bez wiedzy Konsumenta. Konsument powinien zamieszczać wyłącznie takie informacje, które życzy sobie podać do wiadomości publicznej. Vendoria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji ujawnionych przez Konsumenta w związku z zamieszczonymi przez niego treściami.
 9. Sklepy mogą publikować treści, które są nieprecyzyjne, wprowadzające w błąd lub mylące. Vendoria nie kontroluje ani nie odpowiada za te treści, a także nie ponosi odpowiedzialności względem Konsumenta ani innych osób z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód spowodowanych zaufaniem wobec takich treści.
 10. Treści zamieszczane przez Konsumenta stanowią odzwierciedlenie opinii osoby je przesyłającej i nie należy ich traktować jako opinii Vendoria.

Prawa własności intelektualnej

Vendoria zastrzega, iż wszystkie wiadomości, materiały i treści dostępne na Platformie lub w ramach usług są objęte ochroną prawa autorskiego znakami towarowymi lub innymi prawami. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Niniejsze OWU ani Umowa nie przyznają prawa własności do takich treści, z wyjątkiem licencji ustanowionych na mocy odrębnej umowy.

Na Platformie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.

Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. Wszelkie, będące dziełem Vendoria lub dziełem wykonanym na zlecenie Vendoria materiały opracowane dla Platformy objęte prawem własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen, identyfikatory mediów społecznościowych, projekty zarejestrowane i niezarejestrowane) na Platformie i (lub) w ramach Usług, informacje i zawartość Platformy bądź informacje stanowiące element Usług, baza danych Vendoria, projekt Platformy, tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki, dane, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy oraz oprogramowanie (w tym aplety i skrypty), a także ich wybór, koordynacja, ułożenie oraz poprawki stanowią własność Vendoria. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Sklepu z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wymienionych w Platformie. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Vendoria może odgrywać jedynie rolę mediatora.
 2. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta Vendoria za pośrednictwem:
  1. formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://vendoria.pl/contact
  2. poczty elektronicznej na adres kontakt@vendoria.pl;
  3. poczty tradycyjnej na adres: ul. Lekcyjna 59A, 51-169 Wrocław.
 3. Po otrzymaniu przez Vendoria reklamacji zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Vendoria potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

Prawo właściwe i właściwość sądów

Do wykonywania Usług świadczonych przez Vendoria na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Wszelkie spory pomiędzy Vendoria a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Vendoria będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWU okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostanie ono uznane za rozdzielne, a ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień OWU nie ulegnie zmianie.

Polubowne rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Vendoria zastrzega iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Vendoria.

Newsletter

Składając Zamówienie, Konsument może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o Sklepach, ofertach specjalnych i kuponach rabatowych. Konsument może w każdej chwili wycofać swoją zgodę pod adresem: https://vendoria.pl po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto, lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem https://vendoria.pl/contact.

Ochrona danych osobowych

Kwestie związane z ochroną danych osobowych Konsumenta zostały szczegółowo omówione w odrębnym dokumencie - Polityce Prywatności

Zmiany OWU

Zmiana niniejszych OWU wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej: www.vendoria.pl. Do Usług świadczonych przed wejściem w życie Regulaminu aktualność zachowują postanowienia obowiązujące w dniu ich świadczenia.

OWU w obecnym brzmieniu znajduje zastosowanie do Usług świadczonych przez Vendoria po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej www.vendoria.pl. Do Usług świadczonych przed wejściem w życie OWU aktualność zachowują postanowienia obowiązujące w dniu ich świadczenia.