Regulamin serwisu Vendoria.pl

 1. Definicje
  1. SoftWizard - firma SoftWizard Tomasz Żygadło z siedzibą we Wrocławiu, adres do korespondencji 54-316 Wrocław, ul. Międzyzdrojska 20/1, posiadająca NIP 8942817633 oraz numer REGON 020093693. Strona www znajduje się tutaj.
  2. Regulamin - niniejszy regulamin.
  3. Serwis
   1. prowadzony przez SoftWizard pod adresem internetowym http://vendoria.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie towarów oraz usług oferowanych przez portale aukcyjne, zakupy grupowe, portale ofertowe oraz sklepy internetowe.
   2. może emitować kreacje reklamowe z różną zawartością, pod warunkiem że pochodzą one z serwerów należących do SoftWizard, w tym reklamy graficzne, reklamy adwords, reklamy w programie partnerskim.
  4. Usługi – świadczone dla Użytkowników przez SoftWizard w ramach Serwisu.
  5. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu.
  6. Właściciel Oferty - podmiot odpowiedzalny za zamieszczenie danej oferty na portalu Vendoria bądź jakimkolwiek innym, z którego pobrana została dana oferta.
  7. Inny Portal - Portal z którego pochodzi dana Oferta.
  8. Oferta - Informacja o chęci zawarcia traksakcji opublikowana na Vendoria bądź Innym Portalu.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia usług przez SoftWizard na rzecz Użytkowników Serwisu.
  2. SoftWizard zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w dodatkowych regulaminach.
  3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
  4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz obsługi Java Script.
  5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Vendoria.
  7. Użytkownikami Serwisu mogą być podmioty, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora Portalu Vendoria.
  8. Serwis nie jest sklepem a jedynie witryną porównującą oferty w serwisach aukcyjnych, sklepach internetowych, portalach ogłoszeniowych oraz zakupach grupowych na podstawie publicznie dostępnych danych lub dostarczanych przez inne podmioty cenników.
  9. Serwis dokłada wszelkich starań w zakresie prezentowania ofert Innych Portali, jednak z uwagi na ogromną ilość danych nie gwarantuje, że wszystkie dane, a w szczególności prezentowane ceny są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien przejść do witryny wskazanego Innego Portalu, z którego oferta pochodzi i w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z jego obsługą. Użytkownik korzystający z Serwisu przechodząc ze stron Serwisu na strony Innego Portalu musi skonfrontować prezentowane przez Serwis dane, w szczególności dotyczące cen produktów prezentowanych w Serwisie, informacji na temat cech produktów prezentowanych w Serwisie, błędnej identyfikacji towarów sprzedawanych w Innych Portalach, których oferty prezentowane są w Serwisie oraz nieprawidłowe przypisania fotografii i wszelkich materiałów audiowizualnych poprzez sprawdzenie ich na stronie docelowej. W przypadku różnicy w danych, dane na stronie docelowej Innego Portalu są jedynymi danymi, które wiążą się z prezentowaną ofertą.
  10. SoftWizard nie odpowiada:
   1. za realizację dostawy towaru w związku z zamówieniem złożonym za pośrednictwem Innego Portalu przez Użytkownika,
   2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z towarem i transakcją sprzedaży,
   3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez ostatecznego Właściciela Oferty,
   4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Właścicieli Ofert.
  11. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez formularz dostępny w zakładkce "Zgłośc sugestię" lub "Kontakt".
 3. Wypowiedzi użytkowników
  1. Wypowiedzią Użytkownika (zwaną dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Serwisie, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Są to w szczergólności Oferty zamieszczone przez Użytkownika.
  2. Serwis ponosi odpowiedzialności za treść i formę wyłącznie tych Wypowiedzi, co do których powziął wiadomość o bezprawnym ich charakterze, oraz mimo posiadania takiej wiedzy nie uniemożliwił niezwłocznie dostępu do wpisu, lub też niezwłocznie go nie usunął. Za pozostałe Wypowiedzi odpowiedzialność ponosi ich autor.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi.
  4. Użytkownik nie może redagować Wypowiedzi w sposób sugerujący, że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie, że autorem wypowiedzi jest pracownik Serwisu.
  5. Wypowiedź nie może:
   1. zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
   2. zawierać odnośników do innych serwisów porównujących ceny, pasaży handlowych i innych witryn internetowych prezentujących Oferty z więcej niż Innego Portalu,
   3. zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin,
   4. zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection,
   5. świadomie wprowadzać w błąd,
   6. naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
  6. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Korzystanie z Serwisu
  1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
  2. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.
  3. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.
  4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.
  5. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.
  6. W przypadku łamania Regulaminu Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia.
  7. W przypadku zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu ma on prawo do złożenia reklamacji.
  8. Użytkownik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej:
   1. listownie na adres siedziby Serwisu,
   2. pocztą elektroniczną wykorzystując formularz dostępny w zakładce "Kontakt".
  9. Serwis rozpatruje reklamację złożoną przez Użytkownika udzielając odpowiedzi w formie pisemnej (takiej samej w jakiej została złożona) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Serwis.
  10. W indywidualnym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu nie więcej niż o 90 dni, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga udziału podmiotów zewnętrznych. Serwis powiadomi Użytkownika o wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej (takiej samej jak została złożona).
 5. Korzystanie z Konta Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika.
  2. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po podaniu na stronach Serwisu e-maila i hasła.
  3. Każde konto należy aktywować poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją załączoną w wysłanej wiadomości na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
  4. Użytkownik aktywując Konta Użytkownika może otrzymywać informację marketingową i handlową na podany adres e-mail po uprzednim wyrażeniu na to zgody, co następuje przez zaznaczenie właściwego okienka.
  5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z bazy portalu Vendoria poprzez usunięcie konta w zakładce "Moje konto" po zalogowaniu.
 6. Konta Użytkownika typu Premium i Professional oraz Płatności
  1. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika typu Premium lub Professional.
  2. Konta Użytkownika typu Premium lub Professional dostępne są po ich opłaceniu.
  3. Uzyskanie Konta Użytkownika typu Premium odbywa się poprzez dokonanie płatności przelewem lub wysłanie sms'a na odpowiedni numer prezentowany na stronie przed wyborem tej formy uzyskania dostępu do Konta Użytkownika typu Premium.
  4. Uzyskanie Konta Użytkownika typu Professional możliwe jest jedynie poprzez dokonanie przelewu.
  5. Płatności w Serwisie obsługuje DotPay.
  6. Regulamin usług SMS znajduje się tutaj.
  7. Reklamacja usług SMS znajduje się tutaj.
 7. Odpowiedzialność
  1. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Informacje odnośnie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii znajdują się w zapisach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie i są częścią niniejszego regulaminu.
 9. Czas obowiązywania Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin został opublikowany w dniu 2014-03-18 i wchodzi w życie z dniem 2014-03-20.
  2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu Serwis udostępnia Użytkownikowi tekst zmian nie później niż 7 dni przed datą wejścia w życie zmiany. Udostępnienie tekstu zmian następuje w formie elektronicznej, przez podanie odnośnika do nowego Regulaminu na głównej stronie Serwisu.
  4. Przed upływem daty wejścia w życie zmian w Regulaminie, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw do zmian. Sprzeciw skutkuje rezygnacją z:
   1. dalszego posiadania Konta Użytkownika w Serwisie,
   2. innych usług świadczonych przez Serwis
 10. Postanowienia końcowe
  1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
  3. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w poprzednim punkcie pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
  4. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.